Kategorier
Forskning Hållbarhet Internationalisering

Ett sammanhållet kvalitetssystem växer fram

När vi fick besked av regeringen att Malmö högskola skulle bli universitet i januari 2018 innebar det också starten för ett intensivt förändringsarbete där kvalitet är A och O.
Malmö universitet agerar nu på en mängd områden för att säkra kvaliteten vad gäller forskarutbildning, forskning, grundutbildning och vårt eget kvalitetsarbete.

Grundplåten för förändringsarbetet – Strategi 2022 – är nu på plats. Den visar vägen för den utveckling som Malmö universitet kommer att genomgå de närmaste åren.

Det övergripande målet för vår verksamhet är att fortsätta sträva mot att ha högsta kvalitet i all utbildning och forskning. För Malmö universitet är samverkan och internationalisering självklara komponenter i detta kvalitetsbygge.

En snabbt växande forskarutbildning är antagligen den mest påtagliga förändringen för vårt nya universitet. Även om vi tidigare haft rättigheter att utbilda doktorer i femton ämnen, stod det tidigt klart att fakulteterna ville använda de nya resurserna för att bygga en stark kritisk massa i våra forskarutbildningsämnen. Samtidigt som vi rekryterar fler forskarstuderande och initiativ tas till nya forskarskolor, ges också tillfälle att skapa riktigt bra förutsättningar för våra nya doktorander. Det sker genom ett tydligt gemensamt kvalitetsramverk för utbildningen på forskarnivå.  Några viktiga nyheter är kompetensutveckling av och erfarenhetsutbyte mellan handledare men också arbete med att tidigt identifiera eventuella brister i utbildningen genom ett nytt system för doktorandsupport.

Rektor har nyligen tagit beslut om att inleda ett arbete med ett kvalitetsramverk för forskning. Det är nytt för de flesta lärosäten, och vi följer noga utvecklingen på nationell nivå, bland annat genom de uppdrag som UKÄ och Vetenskapsrådet har inom detta område. Vi har sedan tidigare ett utvecklat system för utvärdering av våra forskningscentrum, och för 2019 planeras en omfattande extern utvärdering av all forskning vid Malmö universitet.

Det pågående arbetet med ett sammanhållet kvalitetssystem inleddes redan 2015 med ett ramverk för kvalitetsarbetet inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Med anledning av universitetsblivandet och den nya strategin arbetar vi nu med att revidera detta ramverk. Detta för att täcka in viktiga områden som att utveckla forskningsförankringen och internationaliseringen av utbildningen. Det kommer även att bli tydligare hur utbildningarna förbereder våra studenter för att bidra till hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling i sina framtida roller i samhället.

Parallellt med detta omfattande arbete med att utveckla vårt universitet har också det nationella systemet för kvalitetssäkring av lärosätenas verksamhet börjat ta form. Det var  med viss bävan som vi tog emot beskedet att Malmö tillhör de lärosäten som redan 2018 är föremål för en omfattande granskning av vårt kvalitetssäkringsarbete. Å andra sidan innebär det också en möjlighet att delta aktivt i diskussionen. Det handlar om hur vår sektor styrs för att självständigt utvecklas samtidigt som vi utnyttjar universitetens unika akademiska kultur där kollegial granskning av verksamheten är ett viktigt grundläggande värde.

Efter ett möte 19 mars på Universitetskanslersämbetet är vi igång att genom självvärdering beskriva och analysera var vi står i vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet med självvärderingen skall vara klart i början av juni. Därefter granskas vi av en mycket kvalificerad extern bedömargrupp. Med utgångspunkt i självvärderingen väljer bedömargruppen ut ett antal fördjupningsspår. Under hösten skall dessa fördjupningsspår redovisas och diskuteras vid två platsbesök. Vi ser fram emot att få syn på hur vi kan vidareutvecklas. Samtidigt känns det viktigt att modellen för granskning verkligen leder till kvalitetsförbättringar både för oss själva och för de svenska lärosätena. Tillsammans kan vi då kanske tala om en kvalitetsdrivande kultur.

Av Per Hillbur

Per Hillbur är biträdande professor i miljövetenskap och docent i kulturgeografi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *