Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald Samverkan

Bostadsbristen – inte bara en fråga för valrörelsen

Det märks tydligt att valrörelsen nu går in i ett hektiskt skede. Själv har jag under den senaste tiden diskuterat bostadsfrågan i olika sammanhang, bland annat på Hyresgästföreningens bostadskongress där bland andra finansminister Magdalena Andersson (S) deltog. För mig är det väldigt tydligt att forskningen kan bidra med nya perspektiv på framtidens bostäder.

Efter Magdalena Anderssons anförande fick jag frågan vad jag tyckte om finansministerns tal och svarade då ”var finns framtiden?”. När vi pratar om bostäder tycker jag ofta att det känns som om vi sitter fast i gårdagens tänkande.

Bostadsfrågan har varit ett återkommande ämne i en granskning av hyrorna i allmännyttan i Malmö. Hur kunde Malmö få lika höga hyror som Stockholm? Den här frågan berör många olika gruppers förmåga att ha råd med sitt boende. Här kan forskningen bidra med insikter. Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi vid Malmö universitet, menar till exempel att det inte finns några hinder för allmännyttiga bostadsbolag att använda sin vinst till att bygga bostäder med rimliga hyror.

Det är inte svårt att förstå att bostadsfrågan seglar upp som en viktig valfråga med tanke på den bostadsbrist som råder, och framför allt missmatchen mellan hushållens behov och vad en allt mer marknadsstyrd bostadsmarknad förmår erbjuda. Det eftersatta bostadsbyggandet och de höga bostadskostnaderna leder till att många hushåll med lägre inkomster helt enkelt inte har råd att efterfråga de bostäder som byggs i till exempel storstadsregionerna.

Den forskning som jag engagerat mig i kring bostadsfrågan handlar framför allt om ett fördelningspolitiskt perspektiv och den offentliga styrningen av bostadspolitiken. Vilket ansvar tar kommunerna och deras allmännyttiga bostadsföretag när en nationell bostadspolitik till stora delar lyser med sin frånvaro? Hur ska hushåll med låga inkomster ha råd att bo?

Martin Grander, doktorand vid Malmö universitet, disputerar kring allmännyttans roll och ansvar den 26 oktober i år. Han menar att allmännyttan och andra långsiktiga ägare som tar ett bostadssocialt ansvar har stor betydelse för att alla ska ha råd med sitt boende. Tillsammans med Martin Grander och andra forskare vid vårt lärosäte undersöker jag just hur allmännyttan kan bidra till jämlika levnadsvillkor. Projektet pågår under fem år och sker i samverkan med de båda kommunala bostadsbolagen i Malmö och Göteborg.

Forskningens uppgift är att bidra med stabila kunskapsunderlag och vidgade perspektiv. I den aktuella bostadsdebatten i Sverige finns det ett stort behov av att lyfta blicken och återigen inse att bostadsfrågan är en central välfärdsfråga så att vi kan arbeta vidare för en hållbar samhällsutveckling.

Av Tapio Salonen

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.