Kategorier
Alla kategorier Forskning

Vi vill ta vårt samhällsansvar

Sveriges lärosäten är viktiga aktörer för att genom kunskap bidra till att lösa samhällets utmaningar, vilket vi kan göra genom att tillhandahålla utbildning och forskning med hög kvalitet. Det är förstås viktigt att vi lyssnar till synpunkter från beslutsfattare och omgivande samhälle. Men viktigast för att nå en hög akademisk kvalitet är att vi får förutsättningar att forma en verksamhet byggt på de grundläggande akademiska värdena.

Det vill säga den fria tanken, bildningens breda betydelse och akademins frihet att genom vårt kritiska och kollegiala förhållningssätt forma vår verksamhet. Detta är extra viktigt i tider när demokratiska värden utmanas och vi återkommande möter diskussioner om att lärosäten bör bli mer av utbildningsfabriker utifrån samhällsnytta.

Akademiska värden främjar det livslånga lärandet och bildningen som sätter perspektiv för vad det är att vara människa i en värld som ibland är svår att förstå och greppa. Akademiska värden främjar ett klimat där forskningsbaserad kunskap och olika perspektiv möts och bryts och skapar nya perspektiv, förklaringar och en bättre förståelse för komplexa samhällsfrågor. Vi är i stort behov av nya kunskaper och perspektiv på problem vi kanske inte ens vet att vi kommer att få.

Jag är glad över att STRUT-betänkandet (U 2017:05 Styr- och resursutredningen) lyfter fram vikten av att universitet och högskolor tar sitt samhällsansvar, vilket går helt i linje med Malmö universitets Strategi 2022 . Det är också viktigt att nå en balans mellan akademisk frihet och samhällsansvar för att kunna producera forskningsbaserad kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Vi behöver leva upp till dessa mål för att skapa förtroende för vår verksamhet.

Förtroende och tillit kan skapas genom transparens – vi behöver visa hur vi tar vårt samhällsansvar och så här i början av året kan vi på ett transparent sätt visa upp resultatet av verksamheten och hur vi tar vårt samhällsansvar i årsredovisningen för 2018.

Jag gillar bra och transparenta årsredovisningar! Det känns tillfredsställande att sammanfatta och analysera årets verksamhet och se nya mönster och sammanhang i den egna verksamheten. År 2018 var ett viktigt år för Malmö universitet som fick universitetsstatus. Jag känner mig stolt över att läsa hur vi tog vårt samhällsansvar genom att examinera ett stort antal sjuksköterskor, socionomer, lärare, ingenjörer, tandläkare och en mängd andra samhällsbärande professioner och kompetenser. Det ökade statsanslaget för forskning användes till strategiska satsningar på nya flervetenskapliga forskningsprogram som adresserar komplexa samhällsutmaningar och vi startade nya forskarskolor inom samhällsrelevanta ämnesområden som Socialt arbete, Specialpedagogik och Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Vi fick även medel till två nya företagsforskarskolor från KK-Stiftelsen, vilket ska bli spännande att följa.

Ett annat sätt att ta vårt samhällsansvar var att vi under 2018 tog ett stort ansvar för breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning och utvecklingen av en ny nationell kunskapsplattform i Social Innovation och entreprenörskap. Vi arbetade även med att tillgängliggöra vår forskning genom utställningar och öppen publicering men även genom vår nära forskningssamverkan med medborgare och andra samhällsaktörer.

Genom våra årsredovisningar kan universitet och högskolor på ett transparent sätt redovisa hur vi tar vårt samhällsansvar vilket är viktigt för att vi ska kunna få en ökad akademisk frihet och autonomi vilket kanske är STRUT-betänkandets viktigaste budskap. De akademiska värdena, såsom akademisk frihet och integritet, är viktigare än någonsin i en värld där faktaresistens, populism och polarisering sprider sig som löpeld i världen.

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *