Kategorier
Alla kategorier

“Engagemang för mänskliga rättigheter är inte alltid synligt”

Pandemi, krig, oroligheter och ökad polarisering. De senaste årens utveckling påverkar oss alla – på många plan. Såväl lokalt som globalt, privat som i våra yrkesliv. Det gäller inte minst pågående krig mellan Hamas och Israel (läs tidigare blogginlägg).

Det finns medarbetare och studenter vid vårt universitet som på olika sätt berörs av konflikten samtidigt som vi befinner oss i en stad där många har starka band till Mellanöstern. Med följd att det nu är många som vill att universitetet ska ta ställning och jämför detta med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Landets universitet är emellertid myndigheter underställda regeringen och agerar i enlighet med regeringsbeslut i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. När Ryssland hade inlett den fullskaliga invasionen av Ukraina avbröt Sveriges regering alla samarbeten med Ryssland.

Universitetets engagemang är inte alltid synligt för alla när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Men dessa frågor lyfts i olika sammanhang, ofta flera gånger i veckan, inom ledningen och i olika mötesfora, i samtal med andra både nationellt och internationellt.

Malmö universitet ingår samtidigt i flera internationella sammanslutningar som delar samma grundläggande värderingar. Vi har signerat Magna Charta Universitatum eftersom vi står upp för den akademiska friheten och lärosätenas autonomi, men också för att vi anser att lärosäten har ett ansvar. Vi är även medlemmar i Scholars at Risk (SAR) och har stått som värd för ett par forskare genom organisationen eftersom de inte haft möjlighet att verka inom sina hemuniversitet.
Sådana aktiviteter sker oftast i det dolda eftersom dessa akademiker är utsatta för risker och inte vill skylta med sin närvaro. Av den anledningen är också processen för värdskap för SAR-forskare ganska omfattande.

Internationalisering inom forskning och högre utbildning är viktigt av flera skäl. En mångfald av perspektiv ger i allmänhet en djupare kunskap och en större förståelse för olika tankesätt och traditioner. I dag talas det mycket om risker i samband med internationella samarbeten, och regeringen har gett UHR, Vetenskapsrådet och VINNOVA i uppdrag att utreda Ansvarsfull internationalisering.

Malmö universitet är ett av de lärosäten som blivit utvalt att föra dialog med utredarna. I en polariserad värld behöver vi tänka oss för med vilka vi samarbetar eftersom det finns säkerhetsmässiga och personliga risker. Här har varje medarbetare ett ansvar. Men det är viktigt att också påminna sig om möjligheterna. Samarbeten inom akademin är långsiktiga och kan skapa en god grund för samförstånd inför framtiden.

Sedan några år innehåller Malmö universitets Memorandum of understanding formuleringar om att vi står upp för honnörsorden i vår strategi, som mänskliga rättigheter och demokrati. På så vis kan vi bidra till utveckling av akademisk frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Rådet för globalt engagemang har tagit fram vad vi behöver fundera kring beträffande ansvar. (Läs om ansvarsfull internationalisering)

Vi fastställde nyligen även ”Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier mot medarbetare eller student”. Det är en del av vårt arbete för att motverka islamofobi och antisemitism. Vi samarbetar dessutom med fler andra samhällsaktörer kring dessa frågor.

Universitetet stöttar därutöver studenter och medarbetare på olika vis och informerar på medarbetarsidorna och på Studenthälsans webbsida om att de som känner oro kan få stöd och hjälp (Läs mer om Universitetet i en orolig värld).

För oss på Malmö universitet är det centralt att värna om öppna samtal, diskussion och debatt i viktiga frågor. Det ska vara högt till tak. Alla ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt, men, nog så viktigt, också att lyssna på andra och lära sig nytt och våga ompröva sin ståndpunkt i frågor.
Det är akademins kärna och det är sådana samtal grundade på forskning som bidrar till utveckling av kunskap – och som kan leda till välgrundade ställningstaganden.
Som universitet har vi en viktig roll att fylla genom att bidra med kunskap och perspektiv i aktuella frågor – vi kan förklara, men även problematisera komplexa frågeställningar.

Vi vill nu fortsätta arbeta mer synligt med dessa viktiga frågor. Därför kommer vi inom kort att inleda en samtalsserie med övergripande rubrik ”Öppna samtal om …”, där vi vill bidra med nyansering och faktabaserad kunskap i viktiga frågor. Vi planerar att inleda med ett samtal om universitetens roll i komplexa och spänningsfyllda situationer och hoppas få till stånd ytterligare ett samtal under våren. Välkommen att bidra med perspektiv och lära av andra.

Rebecka Lettevall, vicerektor och professor
Kerstin Tham, rektor och professor

Kategorier
Akademisk frihet akademiska värden Alla kategorier Forskning

Är den akademiska friheten hotad?

Att värna den akademiska friheten är något som har varit i blickfånget under den senaste tiden.

Den akademiska friheten är en grundläggande och viktig del i ett demokratiskt samhälle och är något vi inte ska ta för givet. I den polariserade debatten hörs ibland uttryck för inskränkningar vi behöver vara vaksamma på.

De akademiska värdena är universella och vi behöver stödja kollegor vid universitet i länder där demokratin är hotad. Över 900 universitet i hela världen har undertecknat Magna Charta Universitatum som är grundad på tre principer i enlighet med de akademiska värdena akademisk frihet, integritet och kvalitet i såväl utbildning som forskning. Magna Charta Universitatum uppdaterades 2020 och utgör en viktig grund för samarbetet mellan universitet i världen i en tid då demokratin och den akademiska friheten är hotad. Malmö högskola/universitet skrev under Magna Charta år 2003 och signerade den uppdaterade versionen i somras. 

Den akademiska friheten är lagstadgad i Sverige och handlar i korthet om att forskare ska ha rätt att välja sina ämnen, forskningsfrågor och metoder och publicera forskningen fritt. Utbildningen är mer reglerad men i den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen föreslogs en lagändring som i högre grad även inbegriper den akademiska friheten i utbildningen. Vid Malmö universitet visar de akademiska värdena vägen vid övergången från högskola till universitet.

Utifrån mitt perspektiv är akademisk frihet en förutsättning för akademisk kvalitet och för att vi ska kunna bidra till ett vetenskapligt grundat kritiskt förhållningssätt som samhället behöver i en tid då faktaresistens, populism och polarisering ökar. Våra före detta studenters vetenskapligt grundade kritiska röst behövs i samhället. Genom den kollegiala granskningen stärks den akademiska kvaliteten i vår forskning och utbildning och studenterna utvecklar sitt kritiska förhållningssätt.

Det behövs även en akademisk mångfald inom såväl utbildning som forskning för att motverka likriktning och främja akademisk kvalitet. Grunden i forskning är mångfalden av kunskap och perspektiv. När dessa bryts mot varandra kan nya värdefulla insikter och kunskaper uppstå.

Kollegorna inom ett ämnesområde har en viktig roll att tillsammans främja att en mångfald av perspektiv är representerade i utbildningen och samtidigt lyssna på studenternas olika perspektiv genom bra och aktiva former för studentinflytande.

Det kollegiala seminariet är inom många discipliner en viktig mötesplats för kritisk granskning av olika texter och det akademiska samtalet. Det goda seminariet främjar utvecklingen av ett vetenskapligt grundat kritiskt förhållningssätt och bidrar till att olika perspektiv bryts och nya idéer uppstår. Den kollegiala granskningen är även en viktig förutsättning för att säkra den akademiska kvaliteten i forskningen.

Den uppdaterade versionen av Magna Charta Universitatum har särskilt lyft fram universitetens viktiga samhällsansvar i en värld där en mångfald av kunskap behövs för att möta de stora globala samhällsutmaningarna. Universiteten behöver därför vara inkluderande och främja mångfald och jämlikhet. Malmö universitet som har ett stort samhällsengagemang och globalt engagemang har goda förutsättningar för att vara en förebild och visa vägen för andra. Vi behöver dock vara uppmärksamma och hela tiden lära oss av varandra om vi ska uppnå denna ambition.

Som rektor upplever jag ibland att det kan vara en balansakt att värna den akademiska friheten och i samma andetag ta ett stort samhällsansvar i samverkan med andra samhällsaktörer. Det är dock möjligt och jag ser att Malmö universitet har goda förutsättningar att göra det i vår utbildning och forskning genom att involvera medarbetare och studenter i inkluderande dialoger och samtal. 

Frågan om En fri akademi är en utopi? diskuterades också vid Kvinnliga akademikers förenings (KAF) panelsamtal vid Lunds universitet den 16 oktober. Vid panelsamtalet som modererades av Charlotte Erlanson-Albertson deltog förutom jag själv, Anna-Karin Wyndhamn, Inger Enkvist och Jimmie Kristensson (https://vimeo.com/637625082/0ebaf7b232. Det blev ett konstruktivt och bra samtal som på ett bra sätt ringade in viktiga frågor som behöver diskuteras vidare.

Låt oss diskutera vidare kring dessa viktiga frågor på Malmö universitet. När en mångfald av perspektiv och kunskaper bryts mot varandra kan värdefulla insikter uppstå.

Rektor Kerstin Tham

Kategorier
Alla kategorier Forskning

Vi vill ta vårt samhällsansvar

Sveriges lärosäten är viktiga aktörer för att genom kunskap bidra till att lösa samhällets utmaningar, vilket vi kan göra genom att tillhandahålla utbildning och forskning med hög kvalitet. Det är förstås viktigt att vi lyssnar till synpunkter från beslutsfattare och omgivande samhälle. Men viktigast för att nå en hög akademisk kvalitet är att vi får förutsättningar att forma en verksamhet byggt på de grundläggande akademiska värdena.

Kategorier
Alla kategorier

Kunskap kan driva förändring

När kunskapsförakt och allsköns relativism breder ut sig har akademin en viktig uppgift att kunna och våga utmana trångsynthet och pk-ism.

Kategorier
Alla kategorier

Kan vi möta samhällsutmaningar med nydanande finansieringsformer?

Malmö universitet Holding AB kan bli det första universitetholdingbolaget som satsar på impact investments – påverkansinvesteringar. De strävar efter att skapa tydlig samhällsnytta för människor och miljö kombinerat med krav på finansiell avkastning. Impact investment passar fint på ett ungt, modernt universitet med stort hjärta, lite kapital och mycket kunskap om komplexa samhällsfrågor.

Kategorier
Alla kategorier

Året då vi blev universitet

År 2018 har varit ett glädjens år och jag kan konstatera att vi alla har gjort fantastiska insatser för att sjösätta vårt efterlängtade universitet och en ny universitetsstrategi. Skillnaden mellan att vara en högskola och ett universitet är att vi har fått ett utökat regeringsuppdrag att bedriva forskning och forskarutbildning. På så sätt stärks den akademiska kvaliteten i både utbildning och forskning. Vi har bland annat startat ett flertal nya forskarskolor, inrättat ett nytt forskarutbildningsämne, startat fyra nya forskningsprogram, inrättat ett eget holdingbolag och MAU innovation. Nu är det dags att protestera mot urholkningen av utbildningsanslaget, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, och att stärka våra universitetslärares arbetsvillkor och karriärvägar.