Kategorier
Alla kategorier

“Engagemang för mänskliga rättigheter är inte alltid synligt”

Pandemi, krig, oroligheter och ökad polarisering. De senaste årens utveckling påverkar oss alla – på många plan. Såväl lokalt som globalt, privat som i våra yrkesliv. Det gäller inte minst pågående krig mellan Hamas och Israel (läs tidigare blogginlägg).

Det finns medarbetare och studenter vid vårt universitet som på olika sätt berörs av konflikten samtidigt som vi befinner oss i en stad där många har starka band till Mellanöstern. Med följd att det nu är många som vill att universitetet ska ta ställning och jämför detta med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Landets universitet är emellertid myndigheter underställda regeringen och agerar i enlighet med regeringsbeslut i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. När Ryssland hade inlett den fullskaliga invasionen av Ukraina avbröt Sveriges regering alla samarbeten med Ryssland.

Universitetets engagemang är inte alltid synligt för alla när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Men dessa frågor lyfts i olika sammanhang, ofta flera gånger i veckan, inom ledningen och i olika mötesfora, i samtal med andra både nationellt och internationellt.

Malmö universitet ingår samtidigt i flera internationella sammanslutningar som delar samma grundläggande värderingar. Vi har signerat Magna Charta Universitatum eftersom vi står upp för den akademiska friheten och lärosätenas autonomi, men också för att vi anser att lärosäten har ett ansvar. Vi är även medlemmar i Scholars at Risk (SAR) och har stått som värd för ett par forskare genom organisationen eftersom de inte haft möjlighet att verka inom sina hemuniversitet.
Sådana aktiviteter sker oftast i det dolda eftersom dessa akademiker är utsatta för risker och inte vill skylta med sin närvaro. Av den anledningen är också processen för värdskap för SAR-forskare ganska omfattande.

Internationalisering inom forskning och högre utbildning är viktigt av flera skäl. En mångfald av perspektiv ger i allmänhet en djupare kunskap och en större förståelse för olika tankesätt och traditioner. I dag talas det mycket om risker i samband med internationella samarbeten, och regeringen har gett UHR, Vetenskapsrådet och VINNOVA i uppdrag att utreda Ansvarsfull internationalisering.

Malmö universitet är ett av de lärosäten som blivit utvalt att föra dialog med utredarna. I en polariserad värld behöver vi tänka oss för med vilka vi samarbetar eftersom det finns säkerhetsmässiga och personliga risker. Här har varje medarbetare ett ansvar. Men det är viktigt att också påminna sig om möjligheterna. Samarbeten inom akademin är långsiktiga och kan skapa en god grund för samförstånd inför framtiden.

Sedan några år innehåller Malmö universitets Memorandum of understanding formuleringar om att vi står upp för honnörsorden i vår strategi, som mänskliga rättigheter och demokrati. På så vis kan vi bidra till utveckling av akademisk frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Rådet för globalt engagemang har tagit fram vad vi behöver fundera kring beträffande ansvar. (Läs om ansvarsfull internationalisering)

Vi fastställde nyligen även ”Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier mot medarbetare eller student”. Det är en del av vårt arbete för att motverka islamofobi och antisemitism. Vi samarbetar dessutom med fler andra samhällsaktörer kring dessa frågor.

Universitetet stöttar därutöver studenter och medarbetare på olika vis och informerar på medarbetarsidorna och på Studenthälsans webbsida om att de som känner oro kan få stöd och hjälp (Läs mer om Universitetet i en orolig värld).

För oss på Malmö universitet är det centralt att värna om öppna samtal, diskussion och debatt i viktiga frågor. Det ska vara högt till tak. Alla ska ha möjlighet att uttrycka sig fritt, men, nog så viktigt, också att lyssna på andra och lära sig nytt och våga ompröva sin ståndpunkt i frågor.
Det är akademins kärna och det är sådana samtal grundade på forskning som bidrar till utveckling av kunskap – och som kan leda till välgrundade ställningstaganden.
Som universitet har vi en viktig roll att fylla genom att bidra med kunskap och perspektiv i aktuella frågor – vi kan förklara, men även problematisera komplexa frågeställningar.

Vi vill nu fortsätta arbeta mer synligt med dessa viktiga frågor. Därför kommer vi inom kort att inleda en samtalsserie med övergripande rubrik ”Öppna samtal om …”, där vi vill bidra med nyansering och faktabaserad kunskap i viktiga frågor. Vi planerar att inleda med ett samtal om universitetens roll i komplexa och spänningsfyllda situationer och hoppas få till stånd ytterligare ett samtal under våren. Välkommen att bidra med perspektiv och lära av andra.

Rebecka Lettevall, vicerektor och professor
Kerstin Tham, rektor och professor

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *