Kategorier
Forskning Samverkan

Holdingbolag och innovationskontor – vad innebär det egentligen?

På vilket sätt kommer eget innovationskontor och holdingbolag gagna Malmö universitet och det omgivande samhället? Vad innebär det för forskningens möjligheter och utbyte med näringslivet och andra organisationer? Hur få bättre kapitaltillskott till holdingbolaget? Vilka möjligheter ger detta till samarbeta med andra lärosäten? Varför får inte alla lärosäten denna möjlighet att nätverka?

Idag var vi i Stockholm, Anna-Karin Alm från Universitetskansliet och jag Vi besökte först Vinnova och talade om vårt nya innovationskontor och därefter vidare till Utbildningsdepartementet för diskussion om vårt holdingbolag.

Vad innebär detta för Malmö universitet? Ja,  alla lärosäten i Sverige har att förhålla sig till högskolelagen (Högskolelag (1992:1434) -2009 (SFS 2009: 45)) och där står bland annat:

  • I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det
    omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt
    verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan
    kommer till nytta.

Ett eget innovationskontor och den finansiering som följer med (2 458 tkr för 2018) ska användas för att bedriva verksamhet kring nyttiggörande riktad till forskare, studenter och andra anställda. Departementets definition av nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap är förhållandevis bred och inkluderar bl.a. kommersialisering, sociala innovationer och socialt entreprenörskap, hantering av immateriella rättigheter och samverkan av olika slag. Nu får universitetet mycket bättre möjligheter att utveckla nyttiggörandestödet efter olika vetenskapsområdens särart och behov.

Eftersom vi får finansiering så ska vi också redogöra i universitetets årsredovisning hur vi har utvecklat vårt nyttiggörande och vilka resultat vi har uppnått:

”Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de medel som har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen för denna samt om, och i så fall vilken, expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. I årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras:
1. antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgivning från forskare respektive studenter och hur en idé definieras och avgränsas,
2. antal idéer som går vidare till verifiering från forskare respektive studenter och hur verifiering definieras och avgränsas, och
3. antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer.”

Jag hoppas att det redan till hösten märkas i verksamheten att vi fått mer resurser. Vi vill   förverkliga den punkt i Strategi 2022 som säger att vi ska utveckla arbetssätt för kommunikation och nyttiggörande av forskningsresultat. Detta utifrån olika ämnesområdens behov, förutsättningar och prioriteringar.

Så detta med holdingbolag… Redan 1994 och 1995 bildades de första holdingbolagen i Sverige och idag finns det ett 15-tal. Alla holdingbolag fick sin bolagsordning uppdaterad 2012 och den är i princip lika för alla bolagen. Så står det om den verksamhet som ska bedrivas i holdingbolaget:

”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid universitetet, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna.

Hel- eller delägda bolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid universitetet.”

Vi hoppas nu få besked om när beslut fattas om bolagsordning för Malmö universitets holdingbolag. Vi har också diskuterat framtida kapitaltillskott till vårt bolag så vi får ett betydligt större finansiellt utrymme än vad vi fick i budgetproppen i september. Det besked vi fick där var 1,5 miljoner till holdingbolaget från vårt eget forskningsanslag –  vilket inte var speciellt generöst.

En reflektion, som universitet med innovationskontor och holdingbolag (snart), är att vi får vara med i nätverk som tidigare varit stängda för oss.  I nätverk där det sker erfarenhetsutbyte och lärande mellan lärosäten som haft verktyg för nyttiggörande som innovationskontor och holdingbolag innebär.

När vi nu blir inbjudna är jag självfallet glad. Men jag menar att det är slöseri med skattemedel att inte alla lärosäten som vill, får ta del av lärandet som skapas i dessa nätverk.

Av Charlotte Ahlgren Moritz

Charlotte Ahlgren Moritz - Vicerektor

Ett svar på ”Holdingbolag och innovationskontor – vad innebär det egentligen?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *