Kategorier
Forskning Hållbarhet Mångfald

“Vi har mycket att ta tag i efter medarbetarundersökningen”

Malmö universitet har nu fått resultatet från vår medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen var sammanlagt 82 procent, vilket jag som rektor för lärosätet tycker är bra då det förstärker undersökningens tillförlitlighet.

Jag ser samtidigt att undersökningens resultat i mångt och mycket bekräftar vad som framkom under fjolårets intensiva arbete med att ta fram en ny universitetsstrategi för de kommande fem åren, Strategi 2022 .
Vi i arbetsgruppen (rektor, prorektor och kollegialt utsedda forskare/lärare) fick då – under ett 30-tal workshoppar och möten med institutioner och avdelningar samt efterföljande remissrundor och digitala diskussioner – ta del av våra kollegors insikter, synpunkter och förslag på hur vår verksamhet behöver utvecklas.

Resultatet blev att vi i vår strategi nu formulerat fem utvecklingsområden – som alla berör eller kopplar till medarbetarnas arbetsmiljö och vår universitetskultur. Dessa är: Akademiska värden; Forskning och forskarutbildning; Identitet och roll i samhället; Kompetens, ledarskap och karriärvägar samt Universitetsmiljö.

Utifrån behoven inom dessa utvecklingsområden har det redan påbörjats en rad insatser för att utveckla verksamheten i rätt riktning. Det är allt ifrån översyn av arbetsordning, anställningsordning och kompetensförsörjningsprocessen till utveckling av chefsdagar och chefsutbildningar. Fler liknande projekt befinner sig också i planeringsstadiet.  

Nu är det viktigt att vi, med utgångspunkt i vår strategi och undersökningens resultat, tillsammans arbetar för att skapa en bra och attraktiv arbetsmiljö vid vårt gemensamma universitet.
För utan medarbetare som trivs och utvecklas på sin arbetsplats kan vi inte nå vårt övergripande mål: hög kvalitet i utbildning och forskning som sker i samverkan med andra samhällsaktörer för att skapa, dela och sprida forskningsbaserad kunskap som i sin tur på olika sätt kan bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle.

Så här är det formulerat under rubriken Universitetsmiljö i Strategi 2022:

”Malmö universitet ska erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö som främjar hög kvalitet i utbildning, forskning och tandvård. Undervisande, forskande och administrativ personal ska ha goda förutsättningar att utföra sitt arbete på arbetsplatsen utifrån de krav arbetsuppgifterna ställer.”

Urdrag ur Strategi 2022

Resultatet av medarbetarundersökningen visar att vi har en del att ta itu med innan vi är framme vid detta mål. Gruppen disputerade lärare/forskare har bland annat, visar undersökningen, en alldeles för hög arbetstakt och arbetsbelastning. Det var något som också framkom under strategiarbetet då många uttryckte behovet av att skapa möjligheter för en utökad och sammanhållen tid för forskning.

Vi behöver även skapa en bättre balans mellan forskning och utbildning – samt värdesätta nuvarande undervisningsinsatser mer än vad vi gör idag.

En stor utmaning i detta sammanhang är den kontinuerliga urholkningen av stadsanslaget för utbildning i kombination med att vi som ett nytt lärosäte har ett mycket lågt basanslag för forskning i jämförelse med de gamla lärosätena (läs VR:s rapport om de nya lärosätena.) Det är ett problem och resonemang som jag får återkomma till och utveckla mina synpunkter på i ett senare inlägg.

Våra universitetslektorer tar i dag ett stort ansvar för utbildningen och har samtidigt en ambition att fortsätta med forskning. Vi vet samtidigt att diskrepansen mellan kvinnor och män ökar efter disputationen och då i synnerhet på docentnivå. Är det så att kvinnorna tar ett större ansvar för undervisningen och därför har svårare att prioritera sin forskningstid?
Denna och flera andra viktiga frågor behöver vi nu undersöka ytterligare och diskutera vidare utifrån undersökningens resultat och Strategi 2022. Såväl på universitetsövergripande som på institutions- eller avdelningsnivå

Resultatet från medarbetarundersökningen visade också att drygt var tionde medarbetarna upplever sig ha blivit diskriminerade under det senaste året på grund av kön.
Det är oacceptabelt!
Detta område måste vi arbeta ännu mer aktivt med utifrån universitetets handlingsplan för jämställdhetsintegrering och tillsammans med universitetets nyetablerade Råd för jämställdhet och lika villkor och universitetets Genusvetenskapliga kollegium. Alla medarbetare måste gemensamt ta ansvar för att förebygga all slags diskriminering.

Avslutningsvis vill jag lyfta resultatet om ”målkvalitet” – som är lågt och, av undersökningsföretaget Springlife, definieras vara en av universitetets utmaningar.
Här kan vi återigen ta stöd av Strategi 2022 och ett av de nämnda utvecklingsområdena som är att stärka de akademiska värdena, det vill säga akademisk frihet, integritet och kvalitet samt principerna för kollegialitet.
Genom utökat kollegialt inflytande, medarbetarinflytande och studentinflytande kan alla vara delaktiga i att formulera mål för verksamheten på alla nivåer i vår organisation.

Låt oss nu ta vara på medarbetarundersökningens resultat i det fortsatta samskapandet av Malmö universitet.

Av Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi. Forskningen handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Hon har handlett ett 15-tal doktorander fram till disputation på Karolinska Institutet och har varit huvudansvarig för ett flertal forskningsprojekt med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen och Forte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *